Μια γεώτρηση για να πετύχει χρειάζεται να βρεθεί η κατάλληλη τοποθεσία ( μελέτη γεώτρησης ), τα κατάλληλα εργαλεία ( γεωτρύπανα, γερανοί, αντλίες ) και τέλος ο καθαρισμός της γεώτρησης. Ο καθαρισμός της γεώτρησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες για την επιτυχία της διαδικασίας της γεώτρησης.

hands 4903050

Ο καθαρισμός της γεώτρησης είναι μέρος της διαδικασίας ανόρυξης του νερού και είναι η βασική εργασία για την συντήρηση μιας υπάρχουσας γεώτρησης.

Οι Γεωτρήσεις Κουτσουβάνος αφού έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διάνοιξης νερού προχωρούν στον καθαρισμό ώστε να γίνει η τοποθέτηση της αντλίας και των σωληνώσεων. Ο καθαρισμός της γεώτρησης ξεκινά με καθαρισμό από λάσπη, πέτρες και άμμο που υπάρχουν στον πυθμένα μετά την διάτρηση με το γεωτρύπανο. Γίνονται δοκιμαστικές αντλήσεις νερού και στην συνέχεια τοποθετείτε η αντλία.